gdpr

Zásady ochrany osobných údajov a oznámenie o spracovaní osobných údajov

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Danmar Travel s.r.o. prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Rešpektujeme súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi našu webovú stránku. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou potrebujeme pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy resp. poskytnutia služby, môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Informácia o spracovaní osobných údajov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť  Danmar Travel s.r.o. ,ďalej len ,,Prevádzkovateľ “ osobných údajov so sídlom Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 46 452 486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 77829/B.

Telefónne číslo: +421 908 746 578     E-mail: viza@danmar.travel

Poverená osoba na ktorú sa môžete obrátiť za ochranu osobných údajov elektronicky info@danmar.travel alebo písomne na adrese Dobrovičova 8, Bratislava 811 09.

Odkazy na iné webové stránky

Webová stránka Danmar.travel môže obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán propagujúce rôzne produkty a/alebo služby, ktoré slúžia pre Vás ako pohodlný prístup k informáciám. Tieto odkazy pochádzajú zo zdrojov umiestnených na serveroch, ktoré sú spravované ďalšími osobami alebo organizáciami a fungujú nezávisle od nás a spoločnosť Danmar Travel ich nevlastní ani neprevádzkuje. Pripojené webové stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Zmeny informácií na týchto webových stránkach môžu byť vykonané z času na čas bez akéhokoľvek upozornenia užívateľov. Používatelia by mali tieto odkazy používať podľa vlastného uváženia, rizika a nákladov spojených pri práci s týmito webovými stránkami.

Nevyžiadaná pošta (Spam)

Danmar Travel používa na odosielanie hromadných e-mailov za účelom marketingových aktivít ( tzv. newslletrov ) marketingovú platformu Mailchimp. V oficiálnych newslletroch, ktoré raz za čas rozosielame naším klientom, sa môžu nachádzať aktuálne informácie o cestovaní, ponúkaných službách, cestovných zájazdoch a vízach.

Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť od prijímania newslletrov, podľa inštrukcií uvedených v e-maili.

Ak chcete nahlásiť problémy súvisiace so spamom alebo falošnými e-mailmi spoločnosti Danmar Travel, napíšte nám na e-mailovú adresu info@danmar.travel


city

Za akým účelom spracúvame Vaše údaje

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. Pre uzatvorenie zmluvy zájazdu, alebo zabezpečenie víz pre vstup do krajiny s vízovou povinnosťou, môže byť požadovaná osobitná kategória osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie zmluvného vzťahu.


Nasledujúce časti týchto zásad ochrany osobných údajov opisujú typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, ako a na aké účely tieto osobné údaje používame, s kým ich zdieľame, kto sú príjemcovia, akú dobu ich uchovávame a možnosti a práva, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s používaním vašich osobných údajov.

Ekonomicko-účtovná agenda

Účel spracúvania osobných udajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Právny základ

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória príjemcov

Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva, poverení zamestnanci, právnik

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • Faktúry - 10 rokov
 • Interné doklady - 10 rokov
 • Pokladňa – 10 rokov
 • Vymáhanie pohľadávok - 5 rokov
 • Bankové výpisy - 10 rokov
 • Účtovné závierky - 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb

 • fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,
 • dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO
 • zamestnanci dodávateľov a odberateľov,
 • zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Kategorie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Právne vzťahy

Účel spracúvania osobných udajov

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv.

Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod. 

Právny základ

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategorie príjemcov 

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy - podľa príslušných právnych predpisov    
 • Banky -  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov
 • Poisťovne - Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Slovenská pošta a Kuriérske spoločnosti - Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
 • Dodávatelia - zmluvný základ
 • Súdy, orgány činné v trestnom konaní - Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
 • č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, 
 • č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a
 • zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov
 • Audítor účtovnej závierky - Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov
 • právnik

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • Evidencia významných zmlúv - Zmluvy s mestami, zmluvy k nehnuteľnostiam - 10 rokov
 • Evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.) - 10 rokov
 • Poistné udalosti - 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb 

zmluvná strana – fyzická osoba

Kategórie osobných údajov 

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianskeho preukazu, EVČ, cena, číslo účtu.

Správa registratúry

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty. 

Právny základ

 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Kategórie príjemcov

 • orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
 • právnik
 • poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • Korešpondencia - nezahrnutá v iných položkách - 5 rokov
 • Registratúra - 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb  

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Kategórie osobných údajov   

osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom

Evidencia SZČO

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Právny základ

 • Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,
 • Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • právnik
 • poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Kategórie dotknutých osôb

odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko, adresa, bydlisko, dátum narodenia, banka – číslo účtu, kontaktné údaje.

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov,  zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

 • právnik
 • poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa

Kategórie osobných údajov  

titul, meno, priezvisko, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, osobné číslo zamestnanca, zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko, identifikačné údaje zamestnávateľa.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Právny základ

Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • právnik
 • poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Kategórie osobných údajov

titul, meno a priezvisko, adresa, bydlisko, kontaktné údaje, kontaktné údaje, údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv

Evidencia klientov

Účel spracúvania osobných údajov

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov ako registrovaných klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom za účelom vedenia evidencie  klientov a zoznamov jej kontaktov. 

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
 • poverení zamestnanci
 • právnik

Lehoty na vymazanie os. údajov

Evidencia klientov – 5 rokov

Kategórie dotknutých osôb   

fyzické osoby - klienti

Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko,e-mailová adresa, telefonne číslo

Obstaranie zájazdu a víza

Účel spracúvania osobných údajov 

 1. V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke zájazdu poskytovaného prevádzkovateľom na základe objednávky alebo na základe uzatvorenej zmluvy medzi prevádzkovateľom a fyzickou osobou – klientom.
 2. V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov za účelom vybavenia víz do krajiny, ktorej právne predpisy stanovujú obligatórnu podmienku pre vstup fyzickej osoby do krajiny, a to disponovať  platnými vízami a ak si vybavenie víz klient objednal u prevádzkovateľa. Pre vybavenie víz, ktoré sú predmetom objednávky je nevyhnutné dodať príslušným orgánom aj fotografiu klienta, pre ktorého sú víza určené.

Právny základ

 1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa, povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – klienta  je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – klient
 2. Plnenie zmluvy podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom založený potvrdenou objednávkou, pričom predmetom objednávky je vybavenie víz pre klienta, ktorému sú určené

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, právnik, poverení zamestnanci, ambasády, externý spolupracovník: vízový konzultant, spolupracujúce agentúry, UNIQA poisťovňa, a.s., UNION poisťovňa, a.s., vízové centrum, letecké spoločnosti, hotely, ubytovacie zariadenia, sprievodcovia 

Lehoty na vymazanie os. údajov

Evidencia klientov (faktúry, objednávky, reklamácie) - 5 - 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – klienti

Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia, rodné číslo, rodné číslo, pohlavie, rodinný stav, adresa a druh pobytu, štátna príslušnosť, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje o predchádzajúcom pracovnoprávnom vzťahu, zdravotná poisťovňa, telefónne číslo, e-mail, číslo pasu, fotografia tváre, výpis z registra trestov, mená a priezviská rod. príslušníkov, bankový výpis, názov a adresa práce

Cezhraničný prenos os. údajov

Uskutočňuje sa, ak sú osobné údaje zasielané do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií.  Ak bola krajina zaradená do zoznamu krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutia Komisie, bude sa postupovať v zmysle čl. 45 ods. 3 Nariadenia. Na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie.

Ak neexistuje rozhodnutie podľa čl. 45 ods. 3, prevádzkovateľ môže uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa čl. 45 ods. 3 alebo ak neexistujú primerané záruky podľa čl. 46 vrátane záväzných vnútropodnikových pravidiel, prenos alebo súbor prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií sa uskutoční za splnenia podmienky podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), kedy sa uplatní výnimka pre osobitné situácie, a to:  „prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby“ Nevyhnutnosť prenosu musí súvisieť s obsahom zmluvy. Podmienka nevyhnutnosti prenosu nie je splnená, ak spočíva v nejakých dôvodoch (hoci aj objektívnych) na strane prevádzkovateľa. Nevyhnutnosť prenosu musí vyplývať z obsahu zmluvy, z predmetu jej plnenia.

Identifikácia klienta

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je plnenie povinností povinnej osoby vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä povinnosti identifikovať klienta a overiť identifikáciu podľa §7,§8 a §10.  K identifikácii je povinný prevádzkovateľ pristúpiť aj v rámci predzmluvných vzťahov -  pred uzatvorením obchodného vzťahu. 

Za účelom naplnenia týchto povinností je prevádzkovateľ oprávnený požiadať fyzickú osobu klienta o predloženie dokladu totožnosti alebo o iné dostatočné preukázanie totožnosti prostr. technických zariadení.

Právny základ

zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov

poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom

Kategórie dotknutých osôb  

 • Klienti prevádzkovateľa – fyzické osoby
 • osoby konajúce v mene klienta, ak je klient právnickou osobou

Kategórie osobných údajov  

Meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa miesta podnikania

Zákazníci internetového obchodu

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop: www.danmar.travel (ďalej aj ako „e-shop“) za účelom poskytnutia služieb predaja tovarov konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Základným predpokladom pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zaslanie objednávky tovarov prostredníctvom elektronického formulára vyplneného v správnej a úplnej forme. Zaslaním objednávky dotknutá osoba potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámila a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Prevádzkovateľ po prijatí elektronického formulára dodá požadovaný tovar objednávateľovi.  Inak povedané – účelom spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu je dodanie tovaru a uskutočnenie úkonov s kúpou spojených (napr. Zabezpečenie dodania/doručenia tovaru, vystavenie účtovného dokladu a pod.)

Právny základ

Spracovanie osobných údajov zákazníka e-shopu je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu (kúpna zmluva uzatvorená na diaľku odoslaním objednávky a súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami), ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník.

Kategórie príjemcov

 • DPD ako poskytovateľ doručovateľskej služby
 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu
 • Právnik

Lehoty na vymazanie os. údajov

faktúry, objednávky, reklamácie: 5 až 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb  

Zákazníci internetového obchodu

Kategórie osobných údajov  

Titul, meno, priezvisko, adresa

Registrovaní zákazníci internetového obchodu

Účel spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ e-shopu máme záujem uľahčiť Vaše budúce nakupovanie. Za týmto účelom bola zavedená na webovej stránke možnosť registrácie. Registrovaný zákazník v prípade ďalšieho nákupu nemusí vypĺňať povinné polia, pretože jeho osobnými údajmi už disponujeme. Za týmto účelom vedieme evidenciu registrovaných zákazníkov.  

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

 • Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
 • právnik

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov, alebo do 30 dní odo dňa odvolania súhlasu

Kategórie dotknutých osôb

Registrovaný zákazník

Kategórie osobných údajov

titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, rodinný stav, adresa a druh pobytu, štátna príslušnosť, národnosť, štátne občianstvo, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje o predchádzajúcom pracovnoprávnom vzťahu, zdravotná poisťovňa, telefónne číslo, e-mail, číslo pasu, fotografia tváre, mená a priezviská rod. príslušníkov, názov a adresa práce

Evidencia reklamácií

Účel spracúvania osobných údajov

Evidencia reklamácií na účely ich uplatnenia a vybavenia. 

Právny základ

Plnenie zákonných povinností  prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov

Kategórie príjemcov

 • ekonóm
 • právnik
 • zamestnanci prevádzkovateľa
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • poverení zamestnanci 

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov 

Kategórie dotknutých osôb  

Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu

Kategórie osobných údajov  

Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, kontaktné údaje, číslo účtu, rodné číslo

Marketing

Účel spracúvania osobných údajov

Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov - formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

 • poverení zamestnanci
 • právnik

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové informácie

Kategórie osobných údajov

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa

Propagácia prevádzkovateľa – fotografie zákazníkov, referencie

Účel spracúvania osobných údajov

Evidovanie a zverejňovanie fotografií zákazníkov v súvislosti so zakúpeným tovarom alebo poskytnutou službou (referencie) so zámerom budovať dobré meno prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa prezentovaním práce (tovarov a služieb) prevádzkovateľa na webovej stránke  prevádzkovateľa, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním

Kategórie príjemcov

 • právnik
 • sprostredkovateľ: marketingová spoločnosť, správca funpage, IT technik, ... 
 • poverení zamestnanci 

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo bez zbytočného odkladu po jeho odvolaní.

Kategórie dotknutých osôb  

 • zamestnanci prevádzkovateľa IS,
 • verejnosť.

Kategórie osobných údajov

 • meno a priezvisko (v rámci evidencie. Meno, priezvisko na webovej stránke nie sú zverejnené)
 • fotografia (farebná alebo čiernobiela)

Vymáhanie pohľadávok

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy. 

Právny základ

 • Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
 • Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,
 • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
 • zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení

Kategórie príjemcov

 • Advokát / právny zástupca,
 • zamestnanci prevádzkovateľa
 • dlžník a jeho právny zástupca
 • intervenient a iné osoby zúčastnené v spore
 • súdne orgány
 • exekútorské úrady
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

3 roky  až 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom

Kategórie dotknutých osôb  

Dlžníci prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iný identifikačný  údaj, kontaktné údaje

Vernostný program

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely vedenia vernostného konta dotknutej osoby a priznávania príslušných výhod, zvyšovania kvality a komplexnosti komunikácie s dotknutou osobou. 

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

 • právnik,
 • poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo bez zbytočného odkladu po jeho odvolaní

Kategórie dotknutých osôb  

Zákazník zaregistrovaný do vernostného programu 

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, číslo vernostnej karty, číslo vernostného konta, číslo zákazníka, stav vernostných bodov, informácie o nákupoch dotknutej osoby v našej spoločnosti (najmä čísla účtovných dokladov, dátum nákupu, typ a množstvo nakúpeného tovaru, kúpna cena zaplatená za tovar, spôsob doručenia a platby), informácie o  nárokoch na zľavy a iné výhody, informácie o našej predchádzajúcej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte, vrátane prípadných záznamov našich telefonických hovorov,

Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb 

Kategórie príjemcov

 • Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
 • Poisťovne
 • Policajný zbor
 • poverení zamestnanci
 • právnik
 • sprostredkovateľ: vrátnik

Lehoty na vymazanie os. údajov

7 dní po dni v ktorom bol záznam vyhotovený – AUDIO, VIDEO

Kategórie dotknutých osôb  

 • fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
 • samotná verejnosť 

Kategórie osobných údajov  

obrazový záznam, zvukový záznam


options

Práva dotknutých osôb

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa.

1. Právo na prístup k osobným údajom

T.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

2. Právo na obmedzenie spracúvania

Je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

3. Právo na opravu

Pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

4. Právo na výmaz

„Zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

5. Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

6. Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

7. Právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžete uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Danmar Travel, s.r.o., Dobrovičova 8, Bratislava 811 09, Slovenská republika
Telefónne číslo : +421 908 746 578
E-mail :
info@danmar.travel

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia, aby odrážali zmeny v našom spracúvaní vašich osobných údajov a postupoch ochrany osobných údajov. Na našu webovú stránku uverejníme oznámenie, aby sme vás informovali o zmenách v našich zásadách ochrany osobných údajov s dátumom poslednej aktualizácie.

© 2024 Danmar Travel | Tvorba webových aplikácií